Septikud

Hajaasustusega piirkondades pole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine alati võimalik. Sel juhul on kõige lihtsam ja soodsam viis tekkivast reoveest keskkonnasõbralikult vabanemiseks paigaldada septik ja imbväljak. Tuleb tähele panna, et imbväljak on samuti reoveepuhasti osa ja selle ehitamisse ei tohi suhtuda sugugi kergekäeliselt.

Septiku tööpõhimõte on lihtne: mehaaniliselt setitatakse raskemad osakesed veest välja, septiku põhja. Samas jäävad ka veepinnal hõljuvad osakesed jäävad septikusse kinni kuna heitvesi juhitakse septikust välja veepinnast madalamalt. Heitvesi juhitakse septikust edasi imbväljaku kaudu pinnasesse.

Septiku korrektse toimimise tagamiseks peab vee viibeaeg septikus olema vähemalt 3 ööpäeva. Ekspluatatsiooni käigus septiku põhja tekkivale settele aktiivmaht järjest väheneb ja tänu sellele kahaneb ka vee viibeaeg. Seetõttu tuleb septikut tühjendada 12 korda aastas. Vastasel korral hakkab sete septikust välja kanduma ning jõuab imbväljakule. Tulemuseks võib olla imbväljaku ummistus.

Septiku tühjendamiseks peab septik olema paigaldatud paakautoga juurdepääsetavasse kohta. Tühjendamisel tasub tähele panna, et septikut ei ole tarvis täielikult tühjendada. Oluline on eemaldada septiku põhjast sete ja vee pinnalt tekkinud koorik. Pärast tühjendamist soovitame septikusse lisada spetsiaalne septikubakter, mis kiirendab anaeroobsete puhastusprotsesside käivitumist ning seeläbi suurendab BHT ja heljumi eraldumist reoveest.

Septiku hind sõltub eelkõige selle mahust. Septiku maht on oluline viibeaja tagamiseks ning siin kehtibki reegel: mida suurem septik, seda parem. Kuni 3liikmelisele leibkonnale soovitame paigaldada 2 m3 mahuga septiku, 46 liikmelisele leibkonnale 3m3 septiku. Suuremate koguste puhul tuleb septik dimensioneerida individuaalselt. Kui on soov septikut harvem tühjendada, tuleb valida suurema mahuga septik.

Septik peab olema varustatud tuulutustoruga selleks, et välja juhtida käärimisel tekkivad gaasid. Kui hoonel on korrektne, katusele viidud tuulutuspüstik, pole septikule täiendavat ventilatsiooni vaja. Kui hoone kanalisatsiooni tuulutus on lahendatud vaakumklapiga, tuleb septik varustada eraldi ventilatsioonitoruga.

Septik tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile, imbväljak rajada vastavalt projektile. Üldised reeglid septiku paigalduseks on:

  • Paigaldusliiv tuleb segada tsemendiga vahekorras 50 kg tsementi 1m3 liiva kohta.
  • Kui septik paigaldada sügavamale kui 0,8m mõõdetuna septiku pealt, tuleb koormuse ühtlustamiseks paigaldada septiku kohale raudbetoonplaat. Samuti tuleb sel juhul tellida täiendavad septiku teeninduspüstikute pikendused.
  • Kui pinnasevee tase võib tõusta septikuni, tuleb septik ankurdada raudbetoonplaadi külge. Kõrge pinnasevee taseme korral tuleb ka imbväljak ehitada kõrgemale.

Nõuetekohaselt valmistatud ja paigaldatud septik võimaldab eraldada kuni 65% heljumist ja 40% BHTst. Lämmastikku ja fosforit septik ei eralda. Lämmastiku ja fosfori ärastus toimub imbväljakul. Keskkond & Partnerid OÜ on Poola keskkonnatehnika EKO ROTO volitatud edasimüüja Eestis. Meie tootevalik on klõpsatav lehe ülaosas. Meie tootevalikus on kahte tüüpi septikud: kahekambriline septik ja ühekambriline filterkorviga septik. Tavaolukorras soovitame kasutada filterkorviga septikut.

Kasulik teada: septiku eesmärk ja toime

SEPTIKU KASU. Septiku ülesandeks on setitada veest välja heljum. Kuna viibeaeg on pikk toimuvad septikus käärimis-protsessid. Puhastusprotsessi eelduseks on väike voolukiirus ja piisav viibeaeg. Reovee viibeaeg peab olema vähemalt 23 ööpäeva. Ekspluatatsiooni käigus väheneb viibeaeg.

SEPTIKU TÜHJENDAMINE. Septikut peab tühjendama 12 korda aastas – eemaldama põhja sadestuvat muda ja pinnale heljumist tekkivat koorikut. Septiku tühjendamisel tuleks osa settest alles jätta, et mitte katkestada toimuvaid puhastusprotsesse. Septiku võib projekteerida suurema mahuga, siis on võimalik seda avariisituatsioonis kasutada ka kogumiskaevuna. Üldjuhul tuleb sete septikust eemaldada hiljemalt siis, kui vaba setteruumi maht on jäänud väiksemaks ühe päeva reoveehulgast.

SEPTIKU ÕHUTUS. Septikul peab olema tuulutustoru sette käärimisest tuleva biogaasi ventileerimiseks. Soovitav oleks septiku tuulutustoru viia katusele.

SEPTIKU PAIGALDUS. Septik paigaldatakse horisontaalsele liivapinnasele. Kõrge põhjavee taseme korral ankurdatakse septikud betoonalusele. Kui septik ja jaotuskaev paigaldatakse sügavamale, tuleb tühjendusava kaelale panna pikendustorud.

REOSTUSKOORMUS. Reostuskoormuse vähenemist septikus prognoositakse järgnevalt: BHT, lämmastik ja fosfor kuni 30%, heljum 70%. Kui soovid, et septikust imbuv vedelik oleks veelgi puhtam, siis on võimalik septikusse paigaldada ka septikubakter, mis läbi bioloogiliste protsesside septikust väljuvat vedelikku puhastab.

Keskkond & Partnerid OÜ on Poola keskkonnatehnika toodete tootja EKO ROTO volitatud edasimüüja Eestis.

Septiku hind sõltub konkreetsest tootest ning paigaldusest. Meie tootevalikus on järgmised septikud:

Septiku paigaldus