Saa reoveest lahti! Kuidas valida oma koju õige septik ning miks eelistada filterkorviga septikuid?

Eesti loodus on imeline – mõnusad metsad, lõputud laaned, suured sood. See tähendab aga ka seda, et maapiirkondades elavad inimesed üksteisest pigem kaugel, üks ühel pool metsa, teine teisel pool. Hajaasustust on Eestis üsna palju ning tihti võib lähima taluni olla kilomeetreid. Sageli pole neis piirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine võimalik, kuid reovesi tuleb ometi kuidagi ära juhtida. Lahendusi on kolm: kogumismahuti, biopuhasti või septik.

Millist neist valida?

Kogumismahuti on hea variant siis, kui vett kasutatakse vähe.

Biopuhasti on mõistlik valik, kui kinnistu asub alal, mille põhjavesi on nõrgalt kaitstud või heitvee immutamine pole mingil põhjusel võimalik ning heitvesi tuleb kraavi juhtida.

Septikud on tihti kõige lihtsam ja soodsam viis, kuidas reoveest keskkonnasõbralikult vabaneda. Mugavaks teeb septikud see, et nad ei vaja suuremat hooldust. Siiski tuleb meeles pidada, et lisaks septikule on tarvis rajada ka imbväljak, mis on samuti reoveepuhasti osa.

Kuidas septikud töötavad?

Selles blogipostituses keskendume just septikutele.

Septiku tööpõhimõte on üsna lihtne: raskemad osad setitakse mehaaniliselt veest välja, septiku põhja. Ka veepinnal hõljuvad osakesed jäävad septikusse kinni, sest heitvesi juhitakse septikust välja veepinnast madalamal. Pinnasesse jõuab heitvesi imbväljaku kaudu. Mis on imbväljak? Puhastussüsteem, kus heitvesi läbib killustiku ning selle all paikneva liiva- ja mullakihi. Pea meeles: imbväljakut ei tohi niisama rajada, selleks on tarvis projekti.

Puhastusprotsessi eelduseks on  2-3 ööpäeva kestev viibeaeg. Septikut tuleks tühjendada 1-2 korda aastas (septiku paigaldamisel tuleb arvestada, et paakauto pääseks sellele ligi), vastasel juhul võib imbväljak ummistuda. 

Kui suurt septikut valida?

Nagu mainitud sai, peaks reovesi septikus viibima vähemalt kolm ööpäeva. Sellest tulenevalt tuleb valida ka septiku suurus. Mahu arvutamiseks tuleb kasutajate arv korrutada 150 liitriga. Just nii palju kasutab keskmine inimene ööpäeva jooksul vett. Näiteks septiku maht neljaliikmelise pere jaoks tuleb arvutada nii: 4 (inimest) x 150 (liitrit) x 3 (ööpäeva) = 1800 liitrit.

Võid jätta ka väikese varumahu, kuid liiga suure mahuga septik pole mõistlik, sest see aeglustab septikus elavate anaeroobsete bakterite toimet. Liiga väikese mahuga septikud ei suuda aga korralikult reovett puhastada.

Hooldus ja tühjendamine

Selleks, et septik suudaks reovett nõutud määral puhastada, peab seade laitmatult töötama. Seepärast tuleb puhastiga nõuetekohaselt ümber käia. Eespool sai mainitud, et septikut peab tühjendama 1-2 korda aastas. Eemaldada tuleks põhja sadestuv muda ning pinnakoorik. Suurem osa settest tuleks alles jätta, et puhastusprotsessid saaksid jätkuda.

Kuidas aru saada, millal septikut puhastada? Siis kui setet on umbes pool septiku mahust. Setet eemaldes peab jälgima, et septik ei oleks liiga kaua tühi. Pärast tühjendamist peab septiku kiirelt puhta veega täitma. Nii saab mahuti sisemuse korralikult läbi loputada ja ei ole ohtu, et tühi mahuti pinnase surve tõttu muljuda saaks.

Septikute müük ja filterkorvi eelised

Meie tootevalikus on järgnevad septikud: kahekambriline septik Water, samuti filterkorviga septikud TUR ja OG. Toomegi siinkohal välja filterkorviga septiku OG eelised:

  • parem reovee segunemine (kalibreeritud väljavool filterkorvist)
  • hõljuvaine sisalduse vähenemine kuni 35% (ilma korvita ehk eelfiltrita septikutel kõigest 15%)
  • parem orgaanilise aine lagunemine
  • filterkorv välistab pinnakooriku ning veest kergemate võõriste sattumise imbsüsteemi (ilma eelfiltrita süsteemil ongi kõige suurem probleem imbsüsteemi ummistumine pinnakoorikuga)
  • bioaktiveerivad ained tagavad tahkete koostisosade lahustumise, vajaliku bakterikultuuri moodustumise ning säilimise (filtertäidisele tekib biokile)
  • omab CE-märgist ja toimivusdeklaratsiooni
  • omab akrediteeritud labori deklareeritud põhiomaduste katseprotokolle
  • omab Eesti Vabariigi Tehnilise Järelevalve Ameti kinnitust, vastavalt ehitusseadusele ei tohi ilma antud asutuse heakskiiduta mahuteid müüa.

Kes me oleme?

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli toona reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. Aasta hiljem lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna. Samuti on meie jaoks oluline septikute müük.

Meie tiimis on kõrgelt kvalifitseeritud ning kompetentsed keskkonnaeksperdid ja projekteerijad-projektijuhid. Suudame tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja.