Projekteerime järgmisi ehitisi ja rajatisi:

 • vee- ja kanalisatsioonitorustikud, sajuvee- ja drenaažitorustikud
 • reoveepumplad
 • reoveepuhastid eramutele ja asulatele
 • puurkaev-pumplad
 • II-astme pumplad
 • veetöötlusjaamad
 • torustike hüdrauliline modelleerimine
 • tasuvusanalüüsid
 • liiva-, õli- ja rasvapüüdurid
 • kompostimisväljakud
 • platside, parklate vertikaalplaneeringud


Keskkond & Partnerid OÜ tegeleb vee erikasutuslubade ja komplekslubade taotlusega. Samuti teostame ehitusjuhimist koos ehitusprojektide ekspertiisiga ning pakume omanikujärelvalvet.